(1)
Ристески, Љ. МAКЕДОНСКАТА СЕВЕРНА ГРАНИЦА - ПОЛИТИКИ И РЕФЛЕКСИИ. ЕАZ/ЕАЗ 2021, 21, 86-112.