(1)
Андољшек, Б. ЗЕМЈАТА СЕ ТРЕСЕШЕ ЦЕЛА НОЌ. ЕАZ/ЕАЗ 2021, 21, 114-130.