(1)
Веселинович, Ј. ЧЕКАЈЌИ И НАДЕВАЈЌИ СЕ ВО ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА:. ЕАZ/ЕАЗ 2021, 21, 206-232.