(1)
Хамза-Хасанај, А. МЕЃУВЕРСКИ БРАКОВИ ВО КОСОВО. ЕАZ/ЕАЗ 2021, 21, 278-300.