Ристески, Љ. (2016). БУГАРСКИ ПАСОШИ – МОЖНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА МОБИЛНОСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ И/ИЛИ СТРАТЕГИИ ЗА МАНИПУЛИРАЊЕ СО ИДЕНТИТЕТОТ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (10), 80-106. https://doi.org/10.37620/EAZ14100080r