Ристески, Љ. (2016). Лоринг Денфорт и Рики ван Босхотен, „Децата од Граѓанската војна во Грција. Бегалците и политиката на сеќавањето“, ИОМ, Скопје 2012. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (10), 118-128. https://doi.org/10.37620/EAZ14100118r