Ашталковска, А. (2016). КАКО НЕШТАТА СТАНАА КОМПЛИЦИРАНИ? – Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (7), 10-62. https://doi.org/10.37620/EAZ0970010a