Конеска, Е. (2016). АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (7), 116-130. https://doi.org/10.37620/EAZ0970116k