Петреска, В. (2016). МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (7), 158-194. https://doi.org/10.37620/EAZ0970158p