Шварц, Џ. (2016). "РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (3), 188-250. https://doi.org/10.37620/EAZ0330188sh