Мустафа, Б. (2020). ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕТНИЧКАТА И ВЕРСКАТА ФУНКЦИЈА НА НАРОДНАТА НОСИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 20(20), 210-240. Retrieved from https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/461