Црвенковска Ристеска, И. (2021). ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 21(21), 132-154. Retrieved from https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/499