Илиевски, Б. (2021). МИГРАЦИИТЕ ВО СКОПСКАТА КОТЛИНА ВО XIX ВЕК – ПОМЕЃУ АНТРОПОГЕОГРАФСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЈОВАН Ф. ТРИФУНОСКИ И ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 21(21), 258-276. Retrieved from https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/507