Насева, Г. (2023). СТУДИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПРЕКУ ФИЛМОТ „СНЕГ“ НА АИДА БЕГИЌ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 23, 16-28. https://doi.org/10.37620/EAZ2323016n