РИСТЕСКИ, Љ. БУГАРСКИ ПАСОШИ – МОЖНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА МОБИЛНОСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ И/ИЛИ СТРАТЕГИИ ЗА МАНИПУЛИРАЊЕ СО ИДЕНТИТЕТОТ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, n. 10, p. 80-106, 18 nov. 2016.