РИСТЕСКИ, Љ. Лоринг Денфорт и Рики ван Босхотен, „Децата од Граѓанската војна во Грција. Бегалците и политиката на сеќавањето“, ИОМ, Скопје 2012. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, n. 10, p. 118-128, 18 nov. 2016.