АШТАЛКОВСКА, А. КАКО НЕШТАТА СТАНАА КОМПЛИЦИРАНИ? – Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, n. 7, p. 10-62, 21 nov. 2016.