КОНЕСКА, Е. АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, n. 7, p. 116-130, 21 nov. 2016.