ПЕТРЕСКА, В. МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, n. 7, p. 158-194, 21 nov. 2016.