МИЛАНОВСКА, Б. СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 20, n. 20, p. 242-268, 29 set. 2020.