ВЕСЕЛИНОВИЧ, Ј. ЧЕКАЈЌИ И НАДЕВАЈЌИ СЕ ВО ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА:. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 21, n. 21, p. 206-232, 4 out. 2021.