HAMZA-HASANAJ, A. RELIGIOUS MIXED MARRIAGES IN KOSOVO. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 21, n. 21, p. 279-299, 4 out. 2021.