ПИЈАНМАНОВА, Ј. НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА (2006 – 2016). EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 22, p. 162-194, 22 dez. 2022.