НАСЕВА, Г. СТУДИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПРЕКУ ФИЛМОТ „СНЕГ“ НА АИДА БЕГИЌ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 23, p. 16-28, 1 dez. 2023.