Конеска, Елизабета. 2016. “АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November), 116-30. https://doi.org/10.37620/EAZ0970116k.