Мустафа, Букурие. 2020. “ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕТНИЧКАТА И ВЕРСКАТА ФУНКЦИЈА НА НАРОДНАТА НОСИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20 (20), 210-40. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/461.