Милановска, Билјана. 2020. “СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20 (20), 242-68. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/464.