Веселинович, Јаро. 2021. “ЧЕКАЈЌИ И НАДЕВАЈЌИ СЕ ВО ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА:”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 21 (21), 206-32. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/503.