Ристески, Љ. (2016) “БУГАРСКИ ПАСОШИ – МОЖНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА МОБИЛНОСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ И/ИЛИ СТРАТЕГИИ ЗА МАНИПУЛИРАЊЕ СО ИДЕНТИТЕТОТ”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (10), pp. 80-106. doi: 10.37620/EAZ14100080r.