Ашталковска, А. (2016) “КАКО НЕШТАТА СТАНАА КОМПЛИЦИРАНИ? – Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (7), pp. 10-62. doi: 10.37620/EAZ0970010a.