Конеска, Е. (2016) “АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (7), pp. 116-130. doi: 10.37620/EAZ0970116k.