Петреска, В. (2016) “МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (7), pp. 158-194. doi: 10.37620/EAZ0970158p.