Црвенковска Ристеска, И. (2021) “ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 21(21), pp. 132-154. Available at: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/499 (Accessed: 17January2022).