Илиевски, Б. (2021) “МИГРАЦИИТЕ ВО СКОПСКАТА КОТЛИНА ВО XIX ВЕК – ПОМЕЃУ АНТРОПОГЕОГРАФСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЈОВАН Ф. ТРИФУНОСКИ И ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 21(21), pp. 258-276. Available at: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/507 (Accessed: 20January2022).