Пијанманова, Ј. (2022) “НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА (2006 – 2016)”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 22, pp. 162-194. doi: 10.37620/EAZ2222162p.