Насева, Г. (2023) “СТУДИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПРЕКУ ФИЛМОТ „СНЕГ“ НА АИДА БЕГИЌ”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 23, pp. 16-28. doi: 10.37620/EAZ2323016n.