[1]
Е. Конеска, “АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ”, ЕАZ/ЕАЗ, no. 7, pp. 116-130, Nov. 2016.