[1]
В. Петреска, “МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА”, ЕАZ/ЕАЗ, no. 7, pp. 158-194, Nov. 2016.