[1]
Ј. Пијанманова, “НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА (2006 – 2016)”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 22, pp. 162-194, Dec. 2022.