[1]
Г. Насева, “СТУДИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПРЕКУ ФИЛМОТ „СНЕГ“ НА АИДА БЕГИЌ”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 23, pp. 16-28, Dec. 2023.