Конеска, Е. “АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7, Nov. 2016, pp. 116-30, doi:10.37620/EAZ0970116k.