Петреска, В. “МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7, Nov. 2016, pp. 158-94, doi:10.37620/EAZ0970158p.