Мустафа, Б. “ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕТНИЧКАТА И ВЕРСКАТА ФУНКЦИЈА НА НАРОДНАТА НОСИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 20, no. 20, Sept. 2020, pp. 210-4, https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/461.