Милановска, Б. “СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 20, no. 20, Sept. 2020, pp. 242-68, https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/464.