Веселинович, Ј. “ЧЕКАЈЌИ И НАДЕВАЈЌИ СЕ ВО ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА:”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 21, no. 21, Oct. 2021, pp. 206-32, https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/503.