Конеска, Елизабета. “АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November 21, 2016): 116-130. Accessed February 21, 2024. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/203.