Петреска, Весна. “МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November 21, 2016): 158-194. Accessed February 21, 2024. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/207.