Мустафа, Букурие. “ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕТНИЧКАТА И ВЕРСКАТА ФУНКЦИЈА НА НАРОДНАТА НОСИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20, no. 20 (September 29, 2020): 210-240. Accessed September 21, 2021. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/461.