Милановска, Билјана. “СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20, no. 20 (September 29, 2020): 242-268. Accessed September 21, 2021. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/464.