1.
Веселинович Ј. ЧЕКАЈЌИ И НАДЕВАЈЌИ СЕ ВО ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА:. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 4Oct.2021 [cited 20Jan.2022];21(21):206-32. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/503